นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


 

ข้อมูลพื้นฐานองโรงเรียน

ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดควนวิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 160  ถนนวิเศษกุล   ตำบลทับเที่ยง   อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์ 92000   หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-8379  โทรสาร 0-7521-8379                                          

website: http://www.watkuan.ac.th

พื้นที่ :  มีพื้นที่รวม 12 ไร่  2 งาน  เป็นพื้นที่สูงจึงเรียกว่า "ควน"  สภาพดินเป็นดินแดง มีสารอาหารสมบูรณ์  เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจได้ทุกชนิด  จึงน่าจะเป็นที่าของคำว่า "วิเศษ"  พื้นที่เดิมสวนยางพารา  ปัจจุบันบริเวณรอบๆโรงเรียนเป็นย่านการค้า ที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนวัดควนวิเศษ

ประวัติโรงเรียน : โรงเรียนวัดควนวิเศษ  ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2469  ต่อมาในปี พ.ศ.2474   เทศบาลเมืองตรังรับโอนไปดำเนินการเฉพาะนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงยังคงอาศัยเรียนในโรงรียนสภาราชินี  และได้ยุบรวมเข้าเป็นส่วนเดียวกันเมื่อ พ.ศ.2493  และจังหวัดพิจารณาจัดให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง   โดยสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมา และได้โอนกิจการไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523   ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน :  โรงเรียนวัดควนวิเศษ เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลสนับสนุน   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการเป็นหลัก และผู้เรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่บางส่วน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ถึงระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

          เครื่องหมายประจำโรงเรียนวัดควนวิเศษใช้เครื่องหมายหน้าบันพระอุโบสถ  ยอดช่อฟ้ามีรัศมีโดยรอบ  แสดงถึงความเจริญ  ความงอกงามทางความรู้และความรุ่งโรจน์แห่งชีวิต  ของผู้ที่เรียนจบสถานศึกษาแห่งนี้ตรงกลางภายในหน้ามีตราคำว่า "วคศ."  ซึ่งเป็นตัวย่อของ "วัดควนวิเศษ"  ด้านล่างสุดมีคำว่า "โรงเรียนวัดควนวิเศษ"

 

สีประจำโรงเรียน

แดง                        เหลือง