นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
0
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
0
1
รวม
2
0
2

                             ครู พนักงานราชการ(ไม่รวมผู้บริหาร) ตามวุฒิการศึกษาระัดับปริญญาตรี(วิชาเอกที่สอดคล้องกลุ่มสาระฯ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชาย
หญิง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
3
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
1
1
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
0
4
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
4
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
1
4
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
0
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
3
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
0
5
5
อื่นๆ
2
26
28
รวม
10
50
60