นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

คำขวัญโรงเรียน


"รักเรียน  รักดี  มีพลานามัย  ไม่เห็นแก่ตัว"

          "รักเรียน"             หมายถึง   ให้นักเรียนตั้งใจ  สนใจในการเรียน 

                                                       ไม่ขาดเรียนโดยไม่จำเป็น  เป็นนักเรียนที่เรียนดี

 

          "รักดี"                  หมายถึง    ให้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  มีกิริยา 

                                                       วาจาดี  มีสัมมาคารวะ  สุภาพอ่อนน้อม  มีสมบัติผู้ดี

 

          "มีพลานามัย"    หมายถึง   เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                                                     รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  สะอาด 

                                                     รู้จักหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ 

                                                     รู้จักการพักผ่อนและเล่นกีฬา

 

          "ไม่เห็นแก่ตัว"    หมายถึง   ให้ระลึกอยู่เสมอว่าตัวเรามีบทบาทหน้าที่  ที่ต้อง

                                                      รับผิดชอบประการใด 

                                                      ก็ให้ทำภารกิจหน้าที่นั้นจนบรรลุผลสำเร็จ

                                                      ด้วยดี  ด้วยความตั้งใจ  มุ่งมั่นพยายาม  มิท้อถอย

                                                      เช่น  นักเรียนต้องทำกิจที่โรงเรียนมอบหมายทุกอย่าง

                                                     ให้สำเร็จด้วยดี  เพื่อโรงเรียน  เป็นต้น