นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ครูเกียรติยศ


นางสาวบังอร จำปา

บุคลากรต้นแบบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

  "ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ครั้งที่ 1"  สาขาก่อนประถมศึกษา

นางสุนันทา ตั้นกี่

บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  

"ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ครั้งที่ 1"  สาขาพลศึกษา

นางจันทนา พงศ์จันทรเสถียร

บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

"ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ครั้งที่ 1" สาขา ดนตรีและนาฏศิลป์