<

นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ข้อมูลนักศึกษาด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

 

ชั้น
ประเภทของการด้อยโอกาส
หมายเหต
เด็กยากจน
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
1
2
3
1
2
3
อนุบาล 3
15
18
33
15
18
33
รวมอนุบาล
16
20
36
16
20
36
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
13
25
12
13
25
ประถมศึกษาปีที่ 2
18
7
25
18
7
25
ประถมศึกษาปีที่ 3
24
27
51
24
27
51
ประถมศึกษาปีที่ 4
24
19
43
24
19
43
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
22
33
11
22
33
ประถมศึกษาปีที่ 6
20
29
49
20
29
49
รวมประถมศึกษา
109
117
226
109
117
226
รวมทั้งหมด
125
137
262
125
137
262