นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ข้อมูลบุคลากร


นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ

 

นายบุญรอบ นานช้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ

 

 

นางอุบล คงสม
หัวหน้างานวิชาการ
นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 นางเพ็ญศรี คงเรือง
หัวหน้างานงบประมาณ

 


นางสายสุนีย์ ฉันทนาวิลาส
หัวหน้างานบุคลากร